قوانین لغو رزرو

 

رومیتا به میزبانان اجازه می دهد تا از میان سه حالت لغو رزرو (سهلگیرانه، میانه و سختگیرانه) یکی را برای اقامتگاه خود انتخاب نمایند و دو طرف ملزم به رعایت موارد بدین شرح خواهند بود.

در تمامی حالت های لغو رزرو (سهلگیرانه، میانه و سختگیرانه) موارد ذیل برقرار خواهند بود:

  • کمیسیون رومیتا (مسافر و میزبان) بازگردانده نخواهد شد.
  • در صورت لغو رزرو توسط مسافر رومیتا کمیسیون مسافر و میزبان را از مبلغ کل رزرو کسر کرده و 90 درصد مبلغ مطابق با سیاست لغو تعیین شده به حساب طرفین واریز خواهد شد.
  • رومیتا در صورت اختلاف بین میزبان و مسافر رای نهایی را صادر خواهد کرد.
  • برای رزرو های بیش از 30 شب سیاست لغو مجزایی بصورت خودکار با عنوان "سیاست لغو رزروهای بلند مدت" اعمال میگردد.
  • در ایام پیک، ایام عید نوروز (رزروهای با تاریخ ورود یا تاریخ خروج در بازه ی 25 اسفند الی 15 فروردین) امکان کنسلی وجود ندارد.
  • بعد از تحویل واحد به مسافر تسویه با میزبان توسط رومیتا انجام خواهد شد و امکان لغو رزرو و عودت وجه وجود ندارد.

سهلگیرانه (بازگشت کامل وجه قبل از 24 ساعت)

برای بازگشت کامل اجاره بها میبایست تا 24 ساعت قبل از زمان ورود کنسل (لغو) شود، بعنوان مثال یک رزرو با زمان ورود ساعت 14 روز دوشنبه میبایست قبل از ساعت 14 روز یکشنبه لغو شود تا اجاره بها بطور کامل بازگردانده شود. (منظور از مبلغ کامل مبلغ رزرو با کسر کمیسیون رومیتا است)

در صورتی که کمتر از 24 ساعت قبل از زمان ورود کنسل شود، اجاره بها یک شب کسر و مابقی اجاره بها به مسافر بازگردانده میشود.(در مواردی که رزرو تنها یک شب است و کنسلی کمتر از 24 ساعت قبل از زمان ورود انجام شود، هیچ مبلغی به مسافر بازگردانده نمیشود.)

 

میانه

برای بازگشت کامل اجاره بها میبایست تا 5 روز قبل از زمان ورود کنسل (لغو) شود، بعنوان مثال یک رزرو با زمان ورود ساعت 14 روز 13 آذر میبایست قبل از ساعت 14 روز 8 آذر لغو شود تا اجاره بها بطور کامل بازگردانده شود.

در صورتی که کمتر از 5 روز از زمان ورود کنسل شود، اجاره بها یک شب کسر و 70 درصد اجاره بهای شب های باقیمانده به مسافر بازگردانده میشود.

سختگیرانه

برای بازگشت 50 درصد اجاره بها میبایست تا 7 روز قبل از زمان ورود کنسل (لغو) شود، بعنوان مثال یک رزرو با زمان ورود ساعت 14 روز 13 آذر میبایست قبل از ساعت 14 روز 6 آذر لغو شود تا 50 درصد اجاره بها به مسافر بازگردانده شود.

در صورتی که کمتر از 7 روز از زمان ورود کنسل شود، هیچ مبلغی به مسافر بازگردانده نخواهد شد.

 

رزروهای بلند مدت

در رزروهای بیش از 30 شب در صورت لغو کل مبلغ اجاره 30 شب کسر و مابقی اجاره بها به مسافر بازگردانده میشود.

 

 

نسخه: 1.2