راههای ارتباطی با رومیتا

 
 
استان تهران، پردیس، پارک فناوری پردیس، مرکز رشد فناوری نخبگان، واحد 1902
شماره تماس
02174394000