میزبان برتر

میزبان تایید شده

نظر

اعتبار سنجی شماره موبایل

اعتبار سنجی ایمیل

اعتبار سنجی کارت ملی

اعتبار سنجی هویتی

میثم
اقامتگاه های این میزبان
نظرات

Nikan Esmaeili

Invalid date

در کل واحد خوبی بود ، فقط زمانیکه میخواستیم واحد رو تحویل میزبان بدیم و برگردیم برای 5 دقیقه اضافه تر موندن یک مقداری سخت گیرانه رفتار کردند ، دسترسی هم به نحوی هست که باید همه جا با ماشین بری برای خرید و هرچیز دیگه ای